ثبت شكایت

اطلاعات محل شكایت

شهروند گرامی چنانچه از واحد های شهرداری شكایتی دارید واحد سازمانی و چنانچه از شخصی شكایت دارید اطلاعات منطقه و محل را وارد نمایید